Splošni pogoji sodelovanja - Royal Canin
Domov Promocije Program zvestobe 4+1 GRATIS Splošni pogoji sodelovanja

Program zvestobe 4+1 GRATIS

Splošni pogoji sodelovanja

Royal Canin Ljubljana d.o.o. v nadaljevanju predstavlja Splošne pogoje sodelovanja Programa zvestobe 4+1  VETERINARY DIET in VETERINARY CARE NUTRITION in nagradno igro »1 leto brezplačne Royal Canin hrane«

1.

Pod temi splošnimi pogoji predstavlja Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju prireditelj) program zvestobe 4+1 za svoje končne kupce - lastnike mačk in psov (v nadaljevanju program zvestobe), ki ga nudi preko svojih prodajnih partnerjev (v nadaljevanju veterine) ter nagradno igro, ki bo izvedena v povezavi s programom zvestobe.

A. PROGRAM ZVESTOBE

2.

Prireditelj bo k sodelovanju v programu zvestobe povabil vse veterine v Republiki Sloveniji.

Na podlagi prirediteljevega povabila se vsaka veterina v program zvestobe vključi prostovoljno in s prirediteljem sklene Dogovor o sodelovanju pri organizaciji programa zvestobe.

Veterina se mora v program zvestobe vključiti oziroma prijaviti najkasneje do 31.10.2016 na enega od spodaj navedenih načinov.

Podpisano Pristopno izjavo skupaj s podpisanim Dogovorom o sodelovanju pri organizaciji programa veterina lahko posreduje:

 • Skenirana podpisana dokumenta po elektronski pošti s pripisom “Program zvestobe” na elektronski naslov:  informacije@royalcanin.com;
 • po navadni pošti na Royal Canin  Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana, s pripisom“Program zvestobe”;
 • ali odda Royal Canin prodajnemu predstavniku na terenu.

Prijava mora vsebovati:

 • Ime veterine
 • Naslov
 • Kontaktno osebo
 • Telefonsko številko
 • Logotip veterine v elektronski obliki, ki ga bo prireditelj uporabil za pripravo kuponov zvestobe. Kuponi bodo vključevali logotip Royal Canin in logotip sodelujoče veterine.

3.

Program zvestobe je namenjen končnim kupcem - fizičnim osebam, ki so državljani Republike Slovenije oziroma imajo bivališče v Republiki Sloveniji.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v programu zvestobe sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

4.

Veterina in končni kupec  s pristopom v program zvestobe sprejmeta splošne pogoje tega programa, ki so navedeni v nadaljevanju. Splošni pogoji bodo ves čas trajanja programa zvestobe objavljeni na  www.royalcanin.si ter jih končnemu kupcu na njegovo zahtevo v fizični obliki izroči tudi veterina.

5.

Program zvestobe poteka od 1.9.2016 do 1.7.2017.

Do 30.4.2017 Royal Canin veterinam nudi kupone zvestobe.

Do 30.6.2017 lahko končni kupci koristijo ugodnosti iz naslova zvestobe pri sodelujočih veterinah.

Do 31.7.2017 morajo sodelujoče veterine predložiti prireditelju vse kupone za uveljavljanje ugodnosti iz naslova zvestobe vseh sodelujočih končnih kupcev.

6.

V okviru programa zvestobe končni kupec zbira nakupe, ki so evidentirani na kuponu zvestobe, skupaj s kopijo računa, izdanega s strani veterine, kjer končni kupec opravlja nakupe. Končni kupec lahko nakupe, evidentirane na enem kuponu zvestobe, opravi le pri eni veterini.

Za nagrado za zvestobo prireditelj preko veterine končnemu kupcu podari brezplačno peto vrečo hrane za mačko ali psa, ki ustreza vrednosti najcenejšega kupljenega izdelka, ki je evidentiran na kuponu zvestobe in jo veterina izroči kupcu v zameno za pravilno in v celoti izpolnjen kupon zvestobe. Za mokro hrano velja program zvestobe za nakupe 24+6, ob nakupu 24-ih vrečk ali konzerv mokre hrane, stranka prejme 6 vrečk ali konzerv gratis.

Ugodnosti iz programa zvestobe je mogoče uveljavljati le za nakupe hrane linij Veterinary Diet in Veterinary Care Nutrition ter ločeno za naslednje kategorije:

 • suha mačja hrana,
 • mokra mačja hrana,
 • suha pasja hrana in
 • mokra pasja hrana.

Nakupi hrane posameznih kategorij navedenih zgoraj so evidentirani na ločenih kuponih zvestobe.

 

B. NAGRADNA IGRA

7.

Prireditelj poleg programa zvestobe organizira tudi nagradno igro v skladu s splošnimi pogoji določenimi v nadaljevanju.

Vsak končni kupec, ki na kuponu zvestobe izrecno soglaša, da ga prireditelj lahko preko telefona in drugih komunikacijskih sredstev kontaktira v marketinške namene, sodeluje v zaključnem žrebanju nagradne igre, v kateri  prireditelj izžreba 10 dobitnikov, 5 mačjih in 5 pasjih, katerim 1 leto brezplačno nudi hrano za njihovo mačko ali psa (v nadaljevanju nagradna igra).

8.

Osebne podatke pridobljene na podlagi kuponov zvestobe oziroma pridobljenih na podlagi dodatnih informacij, ki jih bo končni kupec v primeru prejema nagrade posredoval prireditelju (v nadaljevanju osebni podatki) bo obdelovala družba Royal Canin Ljubljana d.o.o., Letališka cesta 29a, Ljubljana za namene, ki so opredeljeni v 7. členu teh splošnih pogojev. Prireditelj lahko osebne podatke posreduje zgolj pogodbenim partnerjem, ki te podatke potrebujejo za izvedbo nagradne igre.

Če končni kupec prireditelju ne posreduje vseh svojih osebnih podatkov, ki so predvideni na kuponu zvestobe, končni kupec kljub soglasju za obdelavo posredovanih osebnih podatkov ni upravičen do sodelovanja v nagradni igri. Prireditelj ne bo obdeloval osebnih podatkov končnega kupca, ki ne bo posredoval vseh svojih osebnih podatkov, ki so predvideni na kuponu zvestobe.

Končni kupec ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Za uveljavitev teh pravic, kupec kontaktira prireditelja preko elektronskega naslova  informacije@royalcanin.com.

9.

Žrebanje nagrad bo javno in izvedeno v aprilu 2017 ter ločeno za mačjo in pasjo hrano.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki prireditelja. Žrebanje nagrajencev bo 10.4.2017 ob 10. uri na naslovu Letališka cesta 29a, 1000 Ljubljana.

Komisija izmed vseh izpolnjenih kuponov zvestobe, na katerih so končni kupci soglašali z uporabo svojih podatkov za namene marketinga, izžreba skupaj 10 nagrajencev, 5 prejemnikov mačje hrane in 5 prejemnikov pasje hrane.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanih nagrajencih ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

Prireditelj bo nagrajence obvestil o prejemu nagrade in načinu prevzema nagrade po telefonu ali e-pošti v roku 5 dni od žrebanja ter nagrajence javno objavil na spletni strani  www.royalcanin.si. Prireditelj je nagrajencem dolžan nagrado predati v roku 20 delovnih dni od dneva žrebanja preko veterine, kjer je posamezni nagrajenec opravljal nakupe v sklopu programa zvestobe.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju pri veterini ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 

10.

Prireditelj se zaveže, da bo poravnal vse denarne obveznosti, ki izvirajo iz plačila akontacije dohodnine od prejete nagrade za vsakega prejemnika nagrade.  

Po prejemu obvestila o prejemu nagrade mora nagrajenec za namen prevzema nagrade veterini  predložiti:

 • kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) in
 • davčno številko ter informacijo o pristojnem davčnem uradu.

C. SPLOŠNO

10.

Nihče od zaposlenih v podjetju Royal Canin Ljubljana d.o.o. ne sme sodelovati v programu zvestobe niti v nagradni igri. Prav tako se razveljavi nagrada iz naslova nagradnega žrebanja, v kolikor je ugotovljeno, da je končni kupec navedel napačne ali netočne podatke.

 11.

 V primeru sporov, ki nastajajo v zvezi s programom zvestobe ali nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 8.12.2016